Projekat Ink_luzija

By 22. avgust 2018.Projekti

Lazarevac, januar – maj 2014. godine

Sistematski i detaljan pristup inkluziji Roma i drugih manjina na teritoriji opštine Lazarevac, osnova je ovog projekta koji je Centrirfuga realizovala u prvoj polovini 2014. godine.

Projekat je sadržao tri tipa aktivnosti: reviziju strateškog i akcionog plana za učešće manjina u životu zajednice, formiranje tima vršnjačkih ambasadora inkluzije i radionice u vršnjačkim grupama. Kao rezultat trofaznog projekta publikovan je priručnik za inkluziju mladih u život zajednice, kao primer dobre prakse koji može biti primenjen i u drugim opštinama i šire.

Prepoznato je da je za adekvatno uključivanje mladih pripadnika nacionalnih manjina u život zajednice neophodno kreirati ili dopuniti postojeću regulativu, kao pravni okvir za sve buduće aktivnosti. U saradnji sa zainteresovanim stranama, a na osnovu otvorenog poziva, formirana je radna grupa koja je revidirala postojeći strateški i akcioni plan “Strategija za aktivno učešće mladih Roma i ostalih manjina u životu zajednice”.

Za srednjoškolce iz Lazarevca (od 15 do 18 godina) koji su bili zainteresovani za aktivnije učešće u zajednici, organizavan je trening tokom kojeg su savladali veštine komunikacije sa manjinskim grupama. Srednjoškolci koji su prošli trening, baziran na neformalnoj edukaciji, postali su ambasadori inkluzije među svojim vršnjacima. Učesnici treninga za vršnjačke edukatore obučeni su za konkretno aktiviranje u zajednici i tokom projekta dobili su priliku da organizuju lokalne akcije u okviru kojih su pokazali otvorenost za različitost i promovisali jednake mogućnosti za sve.

„Ambasadori“ inkluzije su stečena znanja i iskustva na treningu, koncipiranom na neformalnom obrazovanju, pretočili u niz radionica koje su sami osmislili i pripremili za učenike osnovnih škola. „Pelcer“, koji su dobili tokom treninga, uspešno su preneli na mlađe drugare koje su direktno uključili u akcije, što je i bio cilj projekta Ink_luzija.

Provokativni naziv ovog projekta sugeriše pitanje „Da li je inkluzija samo iluzija“?! Cilj ovakve postavke projekta, čak i u naslovu, bio je neka vrsta provere ovakvog pristupa manjinama. Kroz aktivnosti vršnjačkih „ambasadora“ dokazano je da su deca i mladi vrlo otvoreni za različitost i promociju jednakih mogućnosti za sve, jer su sve radionice uspešno realizovane, a reakcije dece procenjene kao izuzetno pozitivne. O tome svedoči i priručnik kreiran na osnovu iskustva stečenog tokom realizacije ovog projekta. Sumirani ishodi predstavljeni su u publikaciji koja promoviše rezultate ovakvog pristupa uključivanju mladih u život zajednice i može da ba bude kvalitetan i realan vodič mnogima koji žele da implementiraju tehnike neformalnog obrazovanja za postizanje konkretnih rezultata.

Projekat je podržala Evropska omladinska fondacija Saveta Evrope, a partneri na projektu  bili su i Gimnazija ,,Lazarevac” i  Kancelarija za mlade gradske opštine Lazarevac.