Različitost je začin života – probaj moje cipele

By 14. avgust 2018.Projekti

mart 2017

Centar za Socijalne Inovacije ’Centrifuga’ uzeo je učešće u jednogodišnjem projektu “Variety is the spice of life – try walking in my shoes” koji je realizovan od strane internacionalne organizacije Youth for Exchange and Understanding (YEU). Projekat se sastojao od tri internacionalne aktivnosti, istraživačkog rada i radionica koje su sprovedene u lokalnim zajednicama. Projekat je okupio učesnike iz 10 evropskih država.

U pripremnoj fazi, koja je prethodila Aktivnosti 1, trening kursu u Stokholmu (Švedska), petnaest učesnika je imalo zaduženje da istraži kulturološke i rodne norme u svojoj okolini koje su se odnosile na ciklus života: rođenje, zrelo doba i treće doba, kao i na zakonske regultive vezane za socijalna/bračna/nesleđivačka prava. Ovim je postavljen temelj za Aktivnost 1: kurs obuke za izgradnju kapaciteta o multikulturalnom dijalogu iz rodne perspektive.

Cilj Aktivnosti 1 je bio da se dotaknu teme kulturoloških i rodnih normi, navika u različitim društvenim sredinama (u pogledu porekla, religije) i da definiše nove pristupe, metodologije i aktivnosti koje će osigurati (de)konstrukciju postojećih i (pre)ispitivati nove prakse.

Nove aktivnosti su bile testirane pre Aktivnost 2 kroz lokalne radionice i onda su iskorišćene tokom Konvencije koja se tradicionalno održava u okviru organizacije YEU. YEU Konvencija je održana u Grčkoj, Albaniji i Republici Makedoniji.

Na konvenciji je učestvovalo pedesetoro mladih, a učesnici Aktivnosti 1 su imali uloge fasilitatora. Prezentovani običaji iz različitih kultura dovođeni su u vezu sa socijalnim, interkulturalnim i rodnim pitanjima. Vodile su se i diskusije po pitanju trenutnih trendova u Evropi, naročito po pitanju kulturoloških razlika i kako se boriti sa njima.

Koristile su se različite metodologije kako bi se učesnici stavili u cipele drugih, jer jedino kada osetimo na svojoj koži možemo da razumemo i druge. Tokom Konvencije nastale su nove aktivnosti koje su testirali učesnici pod mentorstvom fasilitatora. Svrha ovoga je bila da se testiraju novi pristupi u lokalnim zajednicama i da se testira upotrebljivost ovih aktivnosti za druge omladinske radnike širom Evrope, kada se promoviše interkulturalni dijalog sa naglaskom na rodne uloge i norme.

Aktivnost 3 je održana u Briselu (Belgija) gde su prethodni fasilitatori proizveli publikaciju koja se sastojala iz novih pristupa, aktivnosti, metodologija koje su nastale na Konvenciji. Publikacija “Variety is the spice of life – try walking in my shoes” obrazlaže zašto multikulturalni dijalog i rodnu perspektivu treba uključiti u omladinski rad  i nudi pristupe i aktivnosti koji se mogu iskoristiti na lokalnom i internacionalnom nivou.